Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – (dalej jako: RODO), na postawie art. 13 ww. rozporządzenia informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Promocji Eksportu Jarosław Krykwiński z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 18, o numerze NIP 5731021806 i REGON 150002327.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  1. realizacji usług znajdujących się w ofercie handlowej Administratora danych;
  2. marketingowych, w szczególności celem przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie;
  3. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
  4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych w ramach umów powierzenia są:
  1. podwykonawcy Administratora, podmioty powiązane handlowo, których oferta uzupełnia ofertę Administratora;
  2. operatorzy systemów informatycznych, systemów SMS i e-mail;
  3. firmy kurierskie i poczta polska.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. przenoszenia danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. usunięcia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
  8. cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).